Doorgaan naar artikel
✓ Vandaag besteld is vandaag verzonden ✓ Bestel vandaag en ontvang gratis verzending
✓ Vandaag besteld is vandaag verzonden!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Overeenkomst: de koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door de consument gekocht zijn van Zidaro.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Website: de website die Zidaro gebruikt is https://www.zidaro.nl.
Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan de consument tot het leveren van Producten door Zidaro.
Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Zidaro
De Poll 6, 7608DJ Almelo
E-mailadres: service.zidaro@hotmail.com
KvK-nummer: 77121805
Btw-identificatienummer: op aanvraag

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Zidaro en iedere overeenkomst tussen Zidaro, een consument en op elk product dat door Zidaro wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zidaro, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met Zidaro overeengekomen opdrachten zijn slechts de algemene voorwaarden van Zidaro van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Zidaro is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de consument.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod


Alle door Zidaro gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Zidaro is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Zidaro een factuur stuurt op basis van hetgeen door de consument is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de consument in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Zidaro niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Zidaro kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
Levertijden op de website van Zidaro zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Zidaro niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

Zidaro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zidaro het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zidaro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zidaro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zidaro zijn verstrekt, heeft Zidaro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
Zidaro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Zidaro is uit gegaan van door consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zidaro bekend was.
De consument vrijwaart Zidaro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de consument toerekenbaar is.

Artikel 6 - Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Leverancier.
Verzending van de producten is gratis indien de consument kiest voor verzending tussen de 7 en 21 werkdagen. De kosten voor levering tussen 7 en 14 werkdagen komen voor rekening van de consument en bedragen € 3,95, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, of sprake is van hogere verzendkosten in verband met de grootte en-of het gewicht van het betreffende product. De consument is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de BTW en de eventuele invoerrechten van de door de consument afgenomen producten.
Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Zidaro is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Zidaro is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6A - Transport & Verpakking

Zidaro verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk (te laten) verpakken door de leverancier en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
De consument wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat de consument niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Zidaro niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraandoor een consument niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien de consument invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van de consument. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
Het molestrisico komt steeds ten laste van de consument.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. (Bekijk Ruilen & Retourneren pagina voor instructies).Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 9 - Uitsluiting Herroepingsrecht


De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4.die snel kunnen bederven of verouderen;
5.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6.voor losse kranten en tijdschriften;
7.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

1.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2.waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3.betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 - De prijs

Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt de prijs exclusief btw getoond.
De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomstgeldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van de consument.
Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Zidaro geen invloed heeft, kan Zidaro deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Zidaro naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 - Betaling en Incassobeleid


Betaling dient vooraf per bankoverschrijding te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
De consument kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
De consument dient deze kosten ineens, te voldoen via de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan de consument enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Zidaro een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
Zidaro heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zidaro kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Zidaro kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Wanneer de consument niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen zal de consument eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raakt, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
Vanaf de datum dat Zidaro in verzuim is, zal Zidaro zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke
kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Indien Zidaro meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 15 - Klachtenregeling

Indien de consument niet tevreden is over de service of producten van Zidaro of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is de consument verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via service.zidaro@hotmail.com met als onderwerp “klacht”.
De klacht moet door de consument voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Zidaro de klacht in behandeling kunnen nemen.
Zidaro zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.